Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Om touringcarbedrijven tegemoet te komen in de Covid-19 crisis hebben cao-partijen besloten busvervoer op  haar vergadering van 21 september jl. afgesproken dat de premie voor het Fonds Scholing en Ordening (FSO-premie) over het 2e tot en met het 4e kwartaal van 2020 niet geïnd zal worden. Bijgevolg is uitsluitend over het eerste kwartaal van 2020 FSO-premie verschuldigd. Alle bedrijven ontvangen binnenkort een brief van Stichting FSO waarin zij worden uitgenodigd om opgave te doen van de loonsom over het eerste kwartaal van 2020.

Bij haar besluit om geen FSO-premie te heffen over het 2e tot en met het 4e kwartaal van 2020 hebben cao-partijen besloten busvervoer een tweetal voorwaarden gesteld:

(1) De inning van het werknemersdeel (via de loonstrook) dient per direct gestaakt te worden. De FSO-premie van 0,66% bestaat immers uit een werkgeversdeel (0,44%) en een werknemersdeel (0,22%).

(2) Het (via de loonstrook) geïnde werknemersdeel (0,22%) dient met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 aan de werknemers te worden terugbetaald. Dit geldt voor alle werknemers die na 1 april in dienst zijn geweest, dus nadrukkelijk ook voor de medewerkers die na 1 april uitdienst getreden zijn! Ook voor medewerkers die voor oktober en november ontslag aangezegd hebben gekregen dient er een terugbetaling van de betaalde premie plaats te vinden.

Door cao-partijen besloten busvervoer is afgesproken dat het stopzetten van het werknemersdeel van de FSO-premie via de loonstrook én de terugbetaling aan de werknemer van het niet verschuldigde werknemersdeel van de FSO-premie uiterlijk 1 december 2020 uitgevoerd dient te zijn.
Stichting FSO heeft van cao-partijen besloten busvervoer de opdracht gekregen om toe te zien op een correcte uitvoering van de gemaakte afspraken en zo nodig juridische maatregelen te treffen.

Terug naar overzicht